• 11 mayo, 2020

  Información de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

  Mesures encaminades a reduir el contagi del virus COVID-19. ACTUALIZADO
Os adjuntamos enlace a la Conselleria en el que se publican las medidas adoptadas frente al COVID-19, estas medidas afectan a su funcionamiento, ya que ordenan el cierre de centros y la suspensión deciertas actividades, entre otras. Tened en cuenta que estas medidas se actualizan conforme va evolucionando la situación por lo que pueden sufrir cambios y modificaciones, en el enlace de abajo, tenéis el acceso directo a la web de la conselleria en la que se recopilan estas noticias.

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ PUBLICADA PER LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 

 

AJUDES DE 7,3 MILIONS D'EUROS PER A ENTITATS, EMPRESES I PERSONES EN RÈGIM D'AUTÒNOM DEL SECTOR AGRARI, RAMADER I PESQUER QUE HA PATIT PÈRDUES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID19

 

 

DESCARGA EL MANUAL AQUÍ

 

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha adoptat, en coordinació amb la Conselleria de Sanitat Pública i Salut Universal, les següents mesures encaminades a reduir el contagi del virus COVID-19.

 • Tancament dels centres d'interpretació dels Parcs Naturals i cancel·lació de les jornades, visites i tota classe d'activitats amb atenció directa al públic.
 • Tancament dels campaments, refugis forestals i zones d'acampada gestionades per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i cancel·lació de les autoritzacions per a fer ús d'aquestes. 
 • Suspensió de les activitats lúdiques en l'entorn rural i forestal.
 • Suspensió de l'activitat cinegètica i de la pesca recreativa i marítima d'esbarjo, durant la vigència de l'Estat d'Alarma.
 • Les Oficines Comarcals estan tancades al públic però ofereixen atenció telefònica. No obstant això, els veterinaris de les Oficines Comarcals presten assistència directa als ramaders que ho necessiten.
 • Els recursos que presten el servei de vigilància preventiva enfront del risc d'incendi forestal estan funcionant plenament.

 
INFORMACIÓ SOBRE L'ASSISTÈNCIA  DE LES OFICINES COMARCALS AGRÀRIES 
 
La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica manté els serveis mínims imprescindibles per a garantir la producció d'aliments i el seu propi proveïment.
 
Les Oficines Comarcals Agràries (OCAS) es troben tancades a l'atenció directa però mantenen l'atenció telefònica i a través del correu electrònic, per a atendre els dubtes i necessitats del sector agrícola i ramader, així com l'assistència veterinària.
 
En l'àmbit del proveïment, no es paralitza el moviment de persones que treballen en la cadena alimentària per a garantir l'abastiment de la població; agricultors i ramaders, treballadors d'explotacions agràries i granges. Tampoc dels transportistes, cadenes de distribució majoristes i al detall, proveïdors d'aliments per a animals, de materials per a la manipulació, envasament i embalat dels productes.
 
Els agricultors i ramaders disposen de documents acreditatius que avalen el desplaçament al seu lloc de treball i activitat. Concretament, el Registre d'Explotacions Ramaderes (REGA), en el cas de la ramaderia i el Registre General de la Producció Agrària (REGEPA) per als agricultors, que també poden presentar com a document la pòlissa de l'assegurança agrària, la Seguretat Social Agrària (SETA o RETA) o el document d'ajuda de la PAC.
 
La Conselleria, a més, manté el personal necessari per a garantir la seguretat alimentària, la sanitat animal i vegetal i la salut pública. També es continuarà donant servei de manera telemàtica a tots aquells tràmits que ja es podien fer habitualment d'acord a aquesta modalitat.
 
Llistat de Telèfons i Correus Electrònics de les OCA de la Comunitat Valenciana 
 
 
NORMATIVA PUBLICADA PEL MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ AMB MOTIU DEL COVID-19
 
AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE SUBSCRIPCIÓ I MODIFICACIÓ DE LES ASSEGURANCES AGRÀRIES
 
 
NOTA INFORMATIVA SOBRE L'APLICACIÓ DEL REIAL DECRET DE L'ESTAT D'ALARMA EN EL SECTOR AGRÍCOLA, RAMADER I PESQUER
ORDRE TMA/279/2020, DE 24 DE MARÇ, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES EN MATÈRIA DE TRANSPORT D'ANIMALS
INSTRUCCIONS DEL MINISTERI EN MATÈRIA D'AGRICULTURA, RAMADERIA PESCA
INSTRUCCIONS SOBRE LA CIRCULACIÓ DE VEHÍCLES DESTINATS A LA PRODUCCIÓ, COMERCIALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES AGRÍCOLES, RAMADERS I PESQUERS I AL TRANSPORT DE MERCADERIES PERIBLES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
 
NORMATIVA DEL MINISTERI EN MATÈRIA D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
INSTRUCCIONS SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS EN LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA
NORMATIVA PUBLICADA PER LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA AMB MOTIU DEL COVID-19
 
MANUAL PER A PUBLICAR UNA OFERTA D'OCUPACIÓ 
RESOLUCIÓ VENDA NO SEDENTÀRIA (O SEMANAL)
PROTOCOL PER A LES ENTITATS LOCALS COMPETENTS DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS, AIXÍ CON TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS EN RESIDÈNCIES PER A PERSONES MAJORS,HOTELS MEDICALITZATS O CENTRES SIMILARS.
NOTA INFORMATIVA SOBRE L'ALÇADA PARCIAL A LA SUSPENSIÓ DE CREMES AGRÍCOLES 
http://www.agroambient.gva.es/documents/162218839/169760799/Nota_informativa_Cremes/43b8db6c-7129-4465-b863-d53fd3071776
 

RESOLUCIÓ SOBRE LES MESURES DE CONTROL DE FAUNA CINEGÈTICA

 •